perjantai 13. tammikuuta 2017

Verkostoitumisessa on voimaa

Vesistöjen kunnostamisella on Suomessa pitkä historia. Jo 1960-luvulla huolestuttiin talvisista kalakuolemista ja tehtiin ensimmäisiä ilmastuskokeita, nostettiin esiin jätevesien aiheuttamia ongelmia ja havaittiin maankuivatuksen heikentävän pienvesien tilaa. Ansiokkaiden pioneerien käynnistämien vesiensuojelutoimien ansiosta suunta saatiin käännettyä ja vesien tilan huononeminen pysäytettyä. Vahvalla ympäristöhallinnolla oli päävastuu vesistöjen kunnostamisesta aina 2010-luvun alkuun saakka. Vuosien 1970-2002 aikana kunnostustoimia tehtiin yli 750:llä järvellä.

Sittemmin moni asia on muuttunut. Ympäristöhallintoon ja kunnostuksen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset ovat aiheuttaneet pelkoa tulevasta. Miten vesistöistä ja vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisesta voidaan pitää huolta ilman valtiohallinnon vahvaa tukea? Meneekö vuosikymmenten aikana tehty työ hukkaan ja katoaako osaaminen hallinnon murroksen myötä? Muutos on ollut suuri ja huoli aito, mutta lopputulos lohduttava. Ihmiset tietävät miltä sinileväpuurossa soutaminen tuntuu ja ruovikoitunut mökkiranta näyttää. Lähivesistöistä välitetään ja valtiohallinnon heittämästä vastuupallosta on haluttu ottaa koppi.

Vesistöjen tulevaisuus ei itse asiassa näytä lainkaan synkältä. Muutos on pystytty monilla alueilla kääntämään uhkasta mahdollisuudeksi ja vesien tilasta huolehtii aiempaa suurempi joukko kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä. Vesijärven kaltaiset menestystarinat kannustavat perustamaan vesiensuojeluun ja -kunnostukseen keskittyviä säätiöitä ja neuvottelukuntia ympäri maata. Kansalaiset ovat halukkaita osallistumaan lähivesiensä hoitoon ja tarvittaessa myös maksamaan tilan paranemisesta, ilmenee SYKEssä tehdyissä tutkimuksissa (mm. Lehtoranta ym. 2016).

Valtion rooli on muotoutunut toteuttajasta neuvonantajaksi ja omaehtoisten hankkeiden osarahoittajaksi.  Kuuden vuoden välein tarkistettaviin vesienhoidon toimenpideohjelmiin on koottu valtion näkökulmasta keskeisimmät kunnostuskohteet. Vuosittain jaetaan avustuksia paikallistoimijoiden toteuttamiin kunnostushankkeisiin. Ravinteiden kierrätys ja vesien tilan parantaminen on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista, joka kertoo vesistöjen kunnostamiseen olevan myös poliittista tahtoa. 

Yhteistyön voima on auttanut sopeutumaan muutokseen ja tasoittaa tietä myös jatkossa, kun maakuntauudistus siirtää päätäntävaltaa alueelliselle tasolle. Viime vuosien aikana on perustettu valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto ja useita alueellisia vesistökunnostajien verkostoja, joiden kautta tieto ja kokemukset siirtyvät kunnostajalta toiselle. Samasta aihepiiristä kiinnostuneiden ihmisten kokoontuessa verkostojen tapaamisiin syntyy uusia kumppanuuksia, ideoita ja innostusta.

Vesien tilan vaaliminen on parhaimmillaan palkitsevaa, hauskaa ja yhteisöllistä. Kuka tahansa voi olla oman elämänsä vesistösankari. Ensimmäisen askeleen voi ottaa liittymällä vesistökunnostusverkostoon.

Hyvää uutta vuotta toivottaen,

Liisa Hämäläinen
SYKE


keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Sosiaalinen media vesistöviestinnässä


Sosiaalinen media, some, on toisille luonteva kanava yhteydenpidolle ja itseilmaisulle, toisille pakollinen paha jota ilman kaikki olisi paremmin. Some on perinteiseen viestintään verrattuna kustannustehokas ja nopea keino tavoittaa kohderyhmiä. Suoran kontaktin luominen ja keskustelu on puolin ja toisin helpompaa kuin aiemmin. Siksi vähintään Facebook-sivu on liki kaikilla yhteisöillä. Isoilla toimijoilla on laaja joukko sosiaalisen median kanavia käytössä: Instagram-, Twitter-, Youtube-, Pinterest- ja Snapchat- tilejä sekä blogeja pyöritetään kokonaisten sometiimien voimin.

Vesijärvisäätiön Facebook-ryhmässä I Love Vesijärvi kerrotaan mm. vesistöjen kuulumisia, vinkataan tapahtumista, linkitetään muiden uutisia sekä jaetaan kuvia ja videoita. Ryhmää on markkinoitu maksullisesti noin puolitoista vuotta, ja seuraajamäärä on kasvanut huimasti: kesän 2015 alussa tykkääjiä oli reilu 700, nyt määrä lähenee 4000! Markkinointi on tuonut lisää näkyvyyttä I love Vesijärvi -ryhmälle, ja sitä kautta tietysti myös Vesijärvelle.

Sivulla vierailijoita kiinnostavat erityisesti kuva- ja videojulkaisut. Moni varmasti toivoo löytävänsä Facebook-feedistänsä visuaalista, mukavaa sisältöä kiireisen arjen keskellä. Onneksi myös informaatiopitoiset julkaisut ovat tykättyjä ja monesti myös jaettuja – tällainen oli esimerkiksi uutinen särkiruokakokeilusta Lahden kouluissa. Ryhmän seuraajat ovat ilahduttavan sitoutunutta sakkia, sillä ”En tykkääkään” -toimintoa klikataan ani harvoin.

Facebookin lisäksi Vesijärvisäätiöllä on oma tili Instagramissa ja Youtubessa. Instaan @ilovevesijarvi lisätään kuvia etupäässä tapahtumista, joissa on oltu mukana.

Vesijärvisäätiön verkostoitunut työskentelytapa näkyy myös somessa: yhteisessä Vesijärvi Puhtaaksi Facebook-ryhmässä viestejä jakavat myös Vesijärven Ystävät ry, Lahden Ympäristöpalvelut ja Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus. Täällä Yhteisillä vesillä -blogissa puolestaan julkaistaan blogitekstejä eri tahoilta ympäri Suomen. Erityisesti alan tutkijoiden blogitekstit tuovat hienon lisän some-viestintään!

Vesi koskettaa meitä jokaista – se on todella oleellinen osa arkeamme. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä, että vesistöasioista viestiminen on tärkeää. Erilaiset julkaisualustat tuovat siihen oman rikkautensa ja some on erityisen toimiva väylä tuoda viestiä lähemmäs ihan kaikkia ihmisiä. 
Somessakin haluamme kertoa vesienhoitotyön tärkeydestä ja kannustaa niin yrityksiä kuin kansalaisia sitoutumaan työhön vesien hyväksi!

Kanavamme ovat avoinna myös Sinun viesteillesi. Tervetuloa mukaan viestimään! 


teksti:
Irma Peltola, Vesijärvisäätiön viestintävastaava
Anne-Mari Räihä, Vesijärvisäätiön assistentti

keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Vesikasvit kirkastavat vesistöjä


Järvien kunnostushankkeissa vesikasvien poisto on yksi käytetyimmistä kunnostusmenetelmistä. Vesikasvien poiston tavoitteena on pääasiallisesti järven virkistyskäytöllisen (mm. veneily, uinti, kalastus) arvon parantaminen tai kala-ja lintuvesien hoito. Vedenlaadulliset tavoitteet perustuvat virtaaman lisäämiseen sekä ravinteiden poistoon kasvimassojen poiston yhteydessä. Vedenlaadulliset vaikutukset ovat varsin ristiriitaiset ja monimutkaiset, koska vesikasveilla luonnollisena vesistöjemme osana on monia tärkeitä tehtäviä järven ekosysteemissä.

Vesikasvit suodattavat valuma-alueelta tulevia ravinteita eli toimivat suojavyöhykkeenä ulkoiselle ravinnekuormitukselle. Kasvillisuus vähentää myös järven pohja-aineksen pöllyämistä eli resuspensiota. Tuulen ja aallokon aiheuttama resuspensio samentaa järven ja näkösyvyys alenee. Vastaavasti järvissä, joissa on runsas vesikasvillisuus, näkösyvyys on suurempi. Vesikasvillisuus estää myös pohjaan varastoituneiden ravinteiden, kuten fosforin, kiertoa sedimentistä vesipatsaaseen vaikuttaen näin järven sisäiseen ravinnekuormitukseen.

Vesikasvit kilpailevat levien kanssa ravinteista ja niillä on myös merkittävä rooli leviä kuluttavan eläinplanktonin suojapaikkana petojen, kuten kalojen, saalistusta vastaan. Vesikasvillisuuden on todettu vaikuttavan myös järven kalayhteisöihin. Vesikasvit toimivat suojapaikkana kalanpoikasille petokalojen saalistusta vastaan. Tutkimuksissa on todettu että vesikasvillisuuden vähenemisen seurauksena järven kalakanta särkivaltaistuu. Ja vastaavasti vesikasvillisuuden levittyä järveen mm. ahvenkannat ovat runsastuneet.

Reheville järville on esitetty ns. kahden tasapainotilan teoria, jonka mukaan rehevä ja matala järvi voi olla joko kirkas tai samea, kasvillisuuden määrästä riippuen. Jos järvessä on tiheä kasvillisuus, vesi on kirkkaampaa ja vesikasvit puskuroivat ravinteiden lisäystä estäen järven samentumisen. Näin ollen, järvi jossa on runsas kasvillisuus, kestää samentumatta suurempia ravinnekuormia kuin järvi ilman vesikasveja. Reheviä järviä kunnostettaessa vesikasvillisuuden leviäminen voikin veden laadun kannalta olla positiivinen asia: eikä matala, rehevä ja kirkasvetinen järvi ilman vesikasveja välttämättä ole luonnollinen, tasapainoinen tai mahdollinen tila järvissämme. Vesikasvien poistoa suunniteltaessa tulisikin huomioida kasvillisuuden positiiviset vedenlaatuvaikutukset ja niiton tarpeellisuutta ja tavoitteita tulisi tarkoin punnita.


Leena Nurminen
FT, yliopistonlehtori
Ympäristötieteiden laitos, Akvaattiset tieteet
Helsingin yliopisto


(valokuva Mirva Ketola) 

maanantai 24. lokakuuta 2016

Niittojäte silppuuntui mainiosti peltoon

video


Vesikasvien niiton organisoinnin yksi pullonkaula ovat niittojätekasat. Yksi käsittelyvaihtoehto on niiden levittäminen peltoon.

Yhteisillä aalloilla -hanke kokeili sekä kohtalaisen tuoreen että ylivuotisen niittojätteen levitystä peltoon Nastolan Uudessakylässä.

Kymijärven vuoden 2015 ja Sylvojärven vuoden 2016 kesäniittojen kaisla- ja järviruokokasoja kuormattiin traktorin peräkärryyn säilörehun irrotukseen tarkoitetulla etukuormaajasovitteisella talikolla. Levitys tehtiin lähinnä kuivalannan levitykseen tarkoitetulla Apollo 11-tarkkuuslevittimellä. Apollossa vaakakelat pudottavat massan vielä kahdelle pyörivälle lautaselle, jotka levittävät niittomassan peltoon.

Ylivuotinen niittomassa katosi levitettäessä liki näkymättömiin sängellä olevaan peltoon. Sen sijaan vain noin kuukautta aiemmin niitetty tukkosi sitkeänä materiaalina vaakakeloja ja levitys oli hidasta ja hankalaa. Pelloilleen massaa levittänyt maatalousyrittäjä Kari Känkänen totesi, että tuorekin niittomassa saadaan levitettyä, jos sen päälle kuormataan esimerkiksi karjanlantaa, joka painavana estää materiaalin kertymisen keloille. Maatilojen kannalta kätevintä olisi, jos niittomassoille löytyisi aumauspaikka pellon läheltä. Viljelijä voisi levittää ne joko seuraavana keväänä tai syksynä.

Varsinais-Suomessa selvitetään monivuotisella Ruokopelto-hankkeella peltolevityksen tekniikkaa ja vaikutusta peltomaan rakenteeseen. Yhteisillä aalloilla -viestintähankkeessa edistetään ja osin kokeillaan paikallisesti erilaisia niittojätteen käyttötapoja paikallisten ratkaisujen löytämiseksi.

Jos kiinnostuit ottamaan jatkossa niittojätettä levitykseen tai sinulla olisi sille muuta käyttöä, esim. kuivikkeena tai katteena, niin ota yhteyttä irma.peltola(a)vesijarvi.fi. Hankkeessa on mahdollista toteuttaa vielä jokin pilotointi.

Lue kokeilun raportti tästä!

Lue lisää aihepiiristä:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ruokopelto/Ruovikoiden_ravinteet_peltoon__maan_rake(32928)
ja
http://www.ymparisto.fi/ruokomaanantai 17. lokakuuta 2016

B2B myynnistä varainhankintaan


Ajatus Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiössä toimimisesta syntyi alun perin vuonna 2013, kun Vesijärvisäätiö haki myyntipäällikköä. Tällöin asiat eivät kuitenkaan loksahtaneet ja paikka jäi minulta saamatta. Sain kuitenkin toisen mahdollisuuden maaliskuussa 2016, jolloin pääsin aloittamaan Vesijärvisäätiön yhteyspäällikkönä. Ennen tehtävässä aloittamista aprikoin sitä pitkään. Toimialana varainhankinta oli minulle täysin uutta. Rehellisesti sanottuna pelkäsin hyppyä tuntemattomaan. Aikaisemmin olin toiminut myynnillisissä tehtävissä mm. Nokian, F-Securen ja American Expressin palveluksessa. Miten voisin onnistua tänä taloudellisesti vaikeana aikana täysin uudella toimialalla? Kuitenkin ajatus oli niin kiehtova erilaisuutensa vuoksi, että päätin lähteä yrittämään.

Lapsena kävimme perheeni kanssa Jyväskylästä veneillen Vesijärvellä. Muistan isäni sanoneen Päijänteellä ennen Vääksyn kanavaa, ettei tulla viipymään Vesijärven puolella pitkään sillä Lahdessa vesi ei ole puhdasta.

Nyt lokakuuta 2016 elettäessä olen toiminut säätiössä 7 kuukautta. Tämä aika on ollut täysin poikkeavaa mistään aikaisemmin kokemastani. Olen keskustellut kaikkien nykyisten yritystukijoidemme kanssa ja kuullut heidän ajatuksiaan, miksi ovat toiminnassa mukana. Uskomatonta sitoutumista yhteisen hyvän saavuttamiseksi! Nyt olen oppinut, että aikaisemmin ei ollut tietoa tai käsitystä siitä mitä jätevesien laskemisella järveen aiheutetaan. Vesijärvi oli tästä syystä pitkään erittäin likainen. Tietoisuuden myötä ihmiset ovat ymmärtäneet ettei näin voi toimia, eikä jätevesiä ole enää laskettu järveen. Kuitenkin tätä tehtiin systemaattisesti niin pitkään, ettei puhdistuminen tapahdu hetkessä. Tarvitaan ihmisen apua järven toipumiseksi. Lähes 10 vuotta on Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö tehnyt työtä puhdistaakseen järven. Tuloksia on syntynyt, järven tila on parantunut selkeästi, vaikkei se vielä hyvä olekaan. Vielä tarvitaan apuja, jotta järvi jatkaa toipumistaan omillaan.

Miksi mennyt 7 kuukautta on ollut niin poikkeuksellista? Olen saanut huomata millaisen paikallisaarteen omaamme. On ollut epätodellisen hienoa kuulla miten tärkeä järven hyvinvointi on niin monelle paikalliselle ja täällä vierailevalle. Olen päässyt edustamaan Vesijärvisäätiötä useisiin eri tilaisuuksiin mm. Lahden Messut, Vesijärvi-viikko, Splash Watergames festival, Ympäristökylä. Halu auttaa ja toimia Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön kanssa yhteistyössä järven hyväksi on jotain poikkeuksellista. Tänä päivänä löytyy vielä epäitsekkyyttä, halua auttaa ja toimia yhteisen edun saavuttamiseksi. Haluan esittää kiitokseni jokaiselle Vesijärvisäätiön yritystukijalle ja Vesijärvi-kummille! Ilman teitä järven tila ei olisi niin hyvä kuin se tänä päivänä on! Ilman teitä Vesijärvi tai muut paikalliset järvet eivät olisi niin houkuttelevia, kuin ne nyt ovat.

Tapahtumiin, joihin olen osallistunut Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä edustaen, olen pyrkinyt luomaan ohjelmaa, joka herättäisi mielenkiintoa. Ihmiset ovat tiedonhaluisia, joten tiedonjano tulee tyydyttää antamalla riittävästi tietoa järven tilasta, sen tulevaisuudesta ja historiasta. Tapahtumissa mielenkiintoa herättää usein osallistuminen. Se, että pääsee itse tekemään jotain. Veden tuominen useisiin tilaisuuksiin ei ole toteutettavissa, joten ideoin jotain muuta. Arvanmyyntiä Vesijärven hyväksi ja tähän liitettyä kalanheittoa koriin. Mikä onkin osoittautunut erittäin innostavaksi! Ihmiset tulevat innolla ostamaan arpoja ja heittämään kalaa koriin. Eräs vanhempi rouva kommentoi ettei ole koskaan millään messuilla nähnyt mitään vastaavaa aktiviteettia, ja heitti kalaa koriin hyvin innoissaan.

Haluan vielä sanoa, että jokainen yritystukija niin kuin yksityinen Vesijärvi-kummi on Vesijärvelle erittäin tärkeä. Ilman teitä olisi Vesijärvemme ja muiden alueen järvien palauttaminen puhtaiksi järviksi mahdotonta! Nöyrimmät kiitokseni <3 Rakennetaan meille kaikille ja tuleville sukupolville mahdollisuus nauttia omasta paikallisaarteestamme monipuolisesti!

Jos Sinä haluat toimia Vesijärven hyväksi, ota toki yhteyttä!


kirjoittanut:
Anu Isojärvi
Vesijärvisäätiön yhteyspäällikkö
anu.isojarvi(a)vesijarvi.fi

torstai 6. lokakuuta 2016

Raumanmeren väkeä - Selkämeren kansallispuiston ystävien toimintaa Selkämeren hyväksiSelkämeren kansallispuiston ystävät -yhdistys tekee toiminnallaan tunnetuksi kansallispuistoa ja Selkämeren aluetta sekä edistää kansallispuistoon liittyvää monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Yhdistyksellä on käynnissä Raumanmeren väkeä -hanke, jossa kehitetään ja kokeillaan käytännössä Selkämerta ja kansallispuiston luontoa tutuiksi tekeviä toimintapaketteja. Esimerkiksi syyskuun lopulla järjestettiin kenttäretken muodossa Kylmäpihlajassa yleisötilaisuus, jonka aiheina olivat merensuojelu, luonnonkalat ja kalastus.

Raumalla, Selkämeren kansallispuiston kampanjointikaupungissa, nähtiin jo 1990-luvun lopulla, että kalastus kuuluu kansallispuistoon. Vuonna 2011 kalastus ympättiin kansallispuiston perustamislakiin oikein ponnekkaasti. Avainsanoja ovat mm. vedenalaisluonto, sen eliölajien ja elinympäristöjen suojelu sekä ympäristömuutosten seuranta. Puiston yhtenä tavoitteena on turvata ammattikalastuksen säilymistä elinvoimaisena. Keinoina ovat luonnonkalakantojen suojelu ja elvyttäminen sekä kalastukselle haitallisten eläinkantojen sääntely.

Nyt Selkämeren kansallispuisto on perustettu ja Rauman kaupungin omistamat 2500 hehtaaria ovat osa sitä. Lisäksi toistatuhatta hehtaaria Rauman saaristoa on liitetty kokonaispakettiin omilla suojelupäätöksillään. On perusteltua uusinkin tavoin nostaa merensuojelun, luonnonkalakantojen ja kalastuksen aiheita pintaan ja suunnata katseet pintaa syvemmälle.

Yleisötilaisuus vesibussissa

Nelisenkymmentä ihmistä, sen verran mitä nyt vesibussin sisätiloihin mahtui, paneutui 26.9.2016 Rauman edustan eli nykylaajuisen Raumanmeren kysymyksiin Kylmäpihlajaan suuntautuneen retken ohessa. Tämäkin sinänsä pieni tilaisuus on ihmisten osallisuutta isossa asiassa. Yleisön joukosta kuultiin tällä kertaa varteen otettavaa havaintotietoa hylkeistä ja silakan kudusta Rauman edustalla.

Kumppanina Pyhäjärvi-instituutti

Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen Raumanmeren väkeä -hankkeessa on kumppanina Pyhäjärvi-instituutti. Pyhäjärvi-instituutti on tehnyt vesiensuojelutyötä Pyhäjärvellä. Tuloksia näyttää syntyneen. Siellä toimintaperiaatteena on ollut laaja ja tavoitteellinen yhteistyö. Pyhäjärvi-instituutilla on asiantuntemusta myös Selkämereltä.

Aiemman työhistoriani aikana näin läheltä Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikön meriasiantuntemuksen. Siellä ympäristönsuojelupäällikkö tuntee hyvin vedenalaismaailmaa ja tarkastusmestari on erikoistunut kalastusasioihin. Voimavara tuli näkyviin juuri tehdyllä vesibussiretkelläkin.

Olisi luonnikasta sijoittaa Selkämeren uutta tiivistä, määrätietoista meritukimusta Raumalle. Sellaista tutkimusta, joka palvelee Selkämeren kansallispuiston perustamistarkoitusta ja jossa seudun asiantuntemus on käytössä.

Selkämeren kansallispuiston ystävät: http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/

Jutun on kirjoittanut Juhani Korpinen, joka toimii vapaaehtoistyöntekijänä Selkämeren kansallispuiston ystävät -yhdistyksessä ja Raumanmeren väkeä -hankkeessa. Juttu on julkaistu myös Pyhäjärvi-instituutin blogissa "Puhdas vesi, paremmat evä(ä)t"

maanantai 26. syyskuuta 2016

Melkein aina järvellä

kuva: JS Suomi/Juha Tuomi

Esa Huhtasella ei taida olla kahta samanlaista työpäivää, sillä monenlaisia tehtäviä vesien hoito ja seuranta Lahden seudulla tarjoaa. Tukikohtana hänellä on Niemen sataman halli, jossa on venettä, rysää, nuottaa, nuottauslauttaa, työkaluja, välineitä vesinäytteiden ottamiseen ja kaikenlaista muuta.

Tammikuussa on pyydystalkoot, joissa korjataan talkoolaisten kanssa hoitokalastuspyydyksiä ja tehdään uusia. Jäätilanteen salliessa  hoitokalastetaan myös talvella. Rospuuttoaikaan huolletaan ja kunnostetaan koneita ja laitteita kesäkautta varten. Kun jäät ovat lähteneet, viedään mittauslautat paikoilleen. Niillä vieraillaan kaksi kertaa viikossa koko kesä, koska anturit vaativat puhdistamista toimiakseen oikein. Automaattisilla mittausasemilla käydään myös 10 päivän välein. Lahden pienemmiltä järviltä ja valituilta ojilta haetaan vesinäytteet keväin ja syksyin. Avovesikaudella hoitokalastetaan noin juhannukseen saakka. Vesikasvien niittoa tehdään elo-syyskuussa ja hoitokalastusta jatketaan taas syys-lokakuun ajan.

Säiden mukaan mennään

Paitsi vuodenaikojen, työ rytmittyy myös sään mukaan. 
Jos tuulen voimakkuus on 5 metriä sekunnissa, niin järvelle ei mennä, vaikka olisi suunnitellut, sanoo Huhtanen.

Esa Huhtanen pitää siitä, että työ on kokonaisvaltaista ja vaihtelevaa. Järven tilaa voi seurata pitkäjänteisesti ja eri näkökulmista. Kun on sovittu kaupungin asiantuntijoiden kanssa, mitä tehdään, voi työt järjestää itsenäisesti.

Huhtanen on usein mukana myös järvien kalastoa kartoittavissa koekalastuksissa. Välillä viedään joku tutkija tai valokuvaaja järvelle, tai venäläisiä opiskelijoita tulee tutustumaan Vesijärven hoitoon.

Järvellä ei liikuta yksin jo turvallisuussyistä. Pääosa töistä vaatii myös useamman henkilön työpanosta.
Veneen pitää pysyä paikallaan, kun otetaan vesinäytettä, vaikka muuten siinä pärjäisi yksikin.

Työkaveri Peetu Paen lisäksi Niemen hallilla on osaavaa talkooporukkaa, sellainen 4-6 vanhemman herran ryhmä, jossa on mm. Esa Huhtasen edeltäjä.

Talkoolaisena Esakin näihin hommiin aluksi tuli. Silloinen levyseppä-koneistaja lähti keväällä 2009 ajankulukseen nuottahommiin Vesijärvelle, kun leipätyössä oli lomautusjakso.
- Ei silloin arvannut, että siitä seuraa siirtyminen kokonaan vesienhoitoalalle, naurahtaa Huhtanen.